Search
Enter Keywords:
จันทร์, 17 มิถุนายน 2019
Home
Welcome to our website

 ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซท์ของบริษัท วอรันเทค จำกัด  

นิติบุคคลผู้ตรวจสอบอาคาร เลขทะเบียน น.0002/2550


Image
เว็บไซท์ของเรายินดีนำเสนอข่าวและบทความในแวดวงของ Building Services Engineer และเรื่องน่าสนใจอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุุกท่าน
ท่านเจ้าของอาคารโปรดฟังทางนี้ !
Image
หากอาคารเก่าของท่านได้ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายก่อนการบังคับใช้ของพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) มีสภาพหรือมีการใช้ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย และอาคารของท่านเข้าข่ายเป็นอาคารสูง (เกิน 23 เมตร),  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นเกิน 10,000 ตร.ม.), อาคารอยู่อาศัยโดยรวม (หอพัก, อพาร์ทเมนท์), โรงงาน, ภัตตาคาร และสำนักงาน

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขอาคารได้ในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีต่างๆ ดังนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
รู้จักกับ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
Image
ในปัจจุบันได้มีธุรกิจชนิดหนึ่งเรียกว่า ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งทำธุรกิจหลักในการเข้าไปรับดำเนินการต่างๆ ให้ลูกค้าประหยัดการใช้พลังงานลง แล้วแบ่งผลประโยชน์จากการประหยัดดังกล่าว พร้อมทั้งมีการรับประกันถึงผลการประหยัดไว้ด้วย ในกรณีที่ประหยัดไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ บริษัทจัดการพลังงานก็จะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยให้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ความเสี่ยงของอาคารขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ
Image
กรุงเทพมหานคร เมืองใหญ่ที่มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มากมาย หากแต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงความปลอดภัย ของการใช้งานในอาคารใหญ่ๆ เหล่านั้นมากนัก ทำให้ความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านอัคคีภัยถูกมองข้ามไป ทั้งๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากความละเลย ไม่ใส่ใจต่อมาตรการ ควบคุมด้านความปลอดภัย รวมถึงการต่อเติม ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อาคารเกิด ความเสี่ยงที่จะพังทลายหรือทรุดตัวและเกิดโศกนาฏกรรม บ่อยครั้ง แม้จะมีพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง รวมทั้งเทศบัญญัติต่างๆ เป็นมาตรการที่มีผลบังคับใช้มาโดยตลอด แต่ความเสี่ยงของอาคารต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่และพร้อมที่จะ เกิดเหตุการณ์อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆ ได้ตลอด เวลา ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องการแนวทางในการแก้ไขที่ชัดเจน ต่อไป
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สนพ.ดึง 45 โรงแรมเข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงาน
Image
สนพ.ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดึง 45 โรงแรม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงาน คาดว่าจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 พร้อมมอบรางวัล TEM for Hotel Award ให้กับโรงแรมลดใช้พลังงานและนำไปประชาสัมพันธ์ทั่วโลก
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แนะวิธีไหว้เจ้าตรุษจีนแบบพอเพียง-ประหยัดพลังงาน
Image
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนะวิธีไหว้เจ้าช่วงตรุษจีนแบบพอเพียง ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
จาก EIA สู่ SEA เครื่องมือใหม่คุมนโยบายสิ่งแวดล้อม
Image
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เกิดขึ้นจากการผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายมิติ ทั้งทางสังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และยังมีแนวโน้มจะมีความซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะประชาชนไม่เชื่อถือการกำหนดนโยบายของภาครัฐ หลายกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ระบบบำบัดน้ำเสียฝีมือคนไทย ใช้จุลินทรีย์สร้างก๊าซชีวภาพ
Image
ไบโอเทคจับมือ มจธ.สร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยมันสมองคนไทย เปลี่ยนน้ำเน่าก่อนการบำบัดให้เป็นน้ำดี แถมได้ก๊าซชีวภาพใช้ทดแทนน้ำมัน ดันโรงงานแป้งมันไทยใช้วิทยาการ ด้านเจ้าของโรงงานชลเจริญเผย ทดลองใช้แล้ว ประหยัดค่าพลังงานได้กว่าแสนบาท/วัน คาดเก็บเหนาะๆ 20 ล้านต่อปี ชี้ไม่เกิน 3 ปีได้คืนทุน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เผยเยอรมนีเป็น "เจ้าแห่งพลังงานแสงอาทิตย์" เพราะ "คนสนใจ-รัฐสนับสนุน"
Image
นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เยอรมนีเผยคนเมืองเบียร์ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดในโลก ประสบความสำเร็จทั้งการนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน อีกทั้งเตรียมการผลิตความเย็นจากพลังงานแสงอาทิตย์ลงตลาด ระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จมาจากความสนใจจากภาคประชาชน และรัฐให้การสนับสนุน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การออกแบบอาคารแบบบูรณาการ
Image
การออกแบบอาคารแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงการผสมผสานวิธีการในการออกแบบทุกๆ ระบบเข้าด้วยกัน หรือออกแบบให้ทุกๆ ระบบมีความสอดคล้องกัน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้อาคารมีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานสูงสุด ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างอาคารต่ำ

ปัจจัยที่ทำให้การออกแบบอาคารแบบบูรณาการประสบความสำเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ กัน เช่น สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ตกแต่งภายใน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ การทำงานร่วมกันตั้งแต่ในขั้นตอนของการออกแบบอาคาร จะทำให้สามารถมองปัญหาได้อย่างรอบด้าน และแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

Main Menu
Home
About Us
Our Services
Jobs Opportunities
Contact Us
Articles
Statistics
ผู้เยี่ยมชม: 331947
?>