Search
Enter Keywords:
อังคาร, 23 เมษายน 2019
Home arrow Articles arrow Energy Conservation
Energy Conservation
กรณีศึกษา การประหยัดพลังงานโดยใช้ปั๊มความร้อน (Heat Pump)
Energy Conservation
Image
ระบบทำน้ำร้อนเดิมซึ่งทำความร้อนโดยใช้หม้อไอน้ำเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนนั้น เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพไม่สูงและจะมีประสิทธิภาพต่ำลงเมื่อมีอายุการใช้งา นที่มากขึ้น ประกอบกับต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย การใช้ปั๊มความร้อนทำน้ำร้อนแทนระบบที่ใช้หม้อไอน้ำจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ ทำน้ำร้อนลงได้ ทั้งนี้เนื่องจากปั๊มความร้อนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การออกแบบอาคารแบบบูรณาการ
Energy Conservation
Image
การออกแบบอาคารแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงการผสมผสานวิธีการในการออกแบบทุกๆ ระบบเข้าด้วยกัน หรือออกแบบให้ทุกๆ ระบบมีความสอดคล้องกัน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้อาคารมีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานสูงสุด ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างอาคารต่ำ

ปัจจัยที่ทำให้การออกแบบอาคารแบบบูรณาการประสบความสำเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ กัน เช่น สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ตกแต่งภายใน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ การทำงานร่วมกันตั้งแต่ในขั้นตอนของการออกแบบอาคาร จะทำให้สามารถมองปัญหาได้อย่างรอบด้าน และแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
รู้จักกับ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
Energy Conservation
Image
ในปัจจุบันได้มีธุรกิจชนิดหนึ่งเรียกว่า ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งทำธุรกิจหลักในการเข้าไปรับดำเนินการต่างๆ ให้ลูกค้าประหยัดการใช้พลังงานลง แล้วแบ่งผลประโยชน์จากการประหยัดดังกล่าว พร้อมทั้งมีการรับประกันถึงผลการประหยัดไว้ด้วย ในกรณีที่ประหยัดไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ บริษัทจัดการพลังงานก็จะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยให้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การออกแบบอาคารเพื่อการใช้งานแสงสว่างธรรมชาติ
Energy Conservation
Image
ค่าความส่องสว่างของแสงสว่างธรรมชาติที่ได้จากรังสีกระจายบนพื้นผิวระนาบภาย นอกอาคารในช่วงเวลากลางวันจะมีค่าอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 ลักซ์ (lux) และสำหรับรังสีอาทิตย์โดยตรง จะมีค่าสูงขึ้นถึง 100,000 ลักซ์ (lux = lumen/m2)  โดยปรกติแล้ว แสงสว่างที่ต้องการภายในอาคารจะมีค่าประมาณ 300 – 500 ลักซ์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เผยเยอรมนีเป็น "เจ้าแห่งพลังงานแสงอาทิตย์" เพราะ "คนสนใจ-รัฐสนับสนุน"
Energy Conservation
Image
นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เยอรมนีเผยคนเมืองเบียร์ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดในโลก ประสบความสำเร็จทั้งการนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน อีกทั้งเตรียมการผลิตความเย็นจากพลังงานแสงอาทิตย์ลงตลาด ระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จมาจากความสนใจจากภาคประชาชน และรัฐให้การสนับสนุน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แนะวิธีไหว้เจ้าตรุษจีนแบบพอเพียง-ประหยัดพลังงาน
Energy Conservation
Image
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนะวิธีไหว้เจ้าช่วงตรุษจีนแบบพอเพียง ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สนพ.ดึง 45 โรงแรมเข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงาน
Energy Conservation
Image
สนพ.ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดึง 45 โรงแรม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงาน คาดว่าจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 พร้อมมอบรางวัล TEM for Hotel Award ให้กับโรงแรมลดใช้พลังงานและนำไปประชาสัมพันธ์ทั่วโลก
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

?>