Search
Enter Keywords:
อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020
Home arrow About Us
About Us
Image

บริษัท วอรันเทค จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการประกาศบังคับใช้ กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรอาวุโส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบงานระบบอาคาร (ฺBuilding Services Engineer) และผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ออกแบบ, ควบคุมงานและ ตรวจสอบอาคารในลักษณะต่างๆ รวมกันหลากหลายประเภทโครงการ  ด้วยอุดมการณ์ร่วมกันที่จะนำความรู้, ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มารับใช้สังคม ด้วยการให้บริการทางวิศวกรรมไปพร้อมๆ กับการให้ความรู้และปลูกฝังสำนึกแห่งความปลอดภัย, การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับสังคมในวงกว้าง ในทุกโอกาสที่พึงจะกระทำได้


พันธกิจของเรา

•    สรรหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ, ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎ/ข้อบังคับ และมาตรฐานทางวิศวกรรมต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา นอกเหนือไปจากความตั้งใจให้บริการอย่างยอดเยี่ยมที่สุด

•    มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างเสริมทีมงานที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านความรู้, ความสามารถ, ความรับผิดชอบ และจริยธรรม เพื่อให้โอกาสความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างความภาคภูมิใจแก่ทีมงานทุกคน

?>