Search
Enter Keywords:
อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020
Home arrow Our Services
Our Services
บริษัท วอรันเทค จำกัด เน้นให้บริการทางวิศวกรรมในสองหมวดหลักๆ ได้แก่ การให้บริการตรวจสอบงานระบบอาคาร และการออกแบบงานระบบอาคาร โดยวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิที่เราได้เลือกสรรจากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้เหมาะสมกับประเภทอาคารและความต้องการของท่าน ตามหลักการ PUT THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB

Image
งานให้บริการตรวจสอบงานระบบอาคาร โดยอาศัยพื้นฐานประสบการณ์ของผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบที่ต้องมีความละเอียด แม่นยำในกฎหมาย, เกณฑ์ในการออกแบบ, มาตรฐานทางวิศวกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศ และระดับสากล รวมถึงรู้จักสินค้า, ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง ประกอบกับเครื่องมือตรวจวัดที่เที่ยงตรงและทันสมัย บริษัทฯ จึงให้ความมั่นใจในการทำหน้าที่ตรวจสอบอาคารของท่านในรูปแบบต่างๆ ดังรายละเอียดในหน้าถัดไป

Image
งานให้บริการออกแบบงานระบบอาคาร ด้วยตระหนักถึงปัญหาพลังงานและสภาวะแวดล้อม งานออกแบบของเราจึงก้าวพ้นการออกแบบตามข้อกำหนดพื้นฐานด้านความปลอดภัยไปสู่ การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักการของ Green Building Design ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของอาคารแล้วยังมีส่วนช่วยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง

จากประสบการณ์ออกแบบงานระบบอาคารที่ยาวนานของบุคลากรของบริษัท กอปรกับความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ เพื่อที่จะหาแนวทางที่ดีกว่า, เร็วกว่า และราคาถูกกว่า เป็นคำตอบให้กับปัญหาทุกอย่างๆ ที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราแก้ไข เราจึงมั่นใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการงานออกแบบงานระบบอาคารต่างๆ ดังรายละเอียดในหน้าถัดไป
?>