Search
Enter Keywords:
อังคาร, 22 ตุลาคม 2019
Home arrow Articles arrow Energy Conservation arrow สนพ.ดึง 45 โรงแรมเข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงาน
สนพ.ดึง 45 โรงแรมเข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงาน
Image
สนพ.ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดึง 45 โรงแรม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงาน คาดว่าจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 พร้อมมอบรางวัล TEM for Hotel Award ให้กับโรงแรมลดใช้พลังงานและนำไปประชาสัมพันธ์ทั่วโลก
       
       นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันวิกฤตการณ์ด้านพลังงานส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศปีละหลายแสนล้า นบาท โดยในปี 2549 ประเทศไทยนำเข้าพลังงานสูงถึง 900,000 ล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นรายได้หลักของประเทศ แต่การใช้พลังงานในโรงแรมมีความแตกต่างจากอาคารพาณิชย์ทั่วไป เพราะนอกจากต้องใช้พลังงานเพื่อให้แสงสว่างและระบบปรับอากาศเป็นหลักแล้ว ยังมีการใช้หม้อไอน้ำเพื่อผลิตความร้อน ใช้เครื่องจักรในการซักอบรีด และห้องเย็นเพื่อเก็บอาหาร นอกจากนี้ การใช้พลังงานในโรงแรมขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการและฤดูกาล ทำให้การจัดการด้านพลังงานในโรงแรมที่ผ่านมายังไม่ได้ผลเท่าที่ควร
       
       นายวีระพล กล่าวว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการการจัดการพลังงานทั่วทั้งองค์กรสำหรับโรงแรมและการบริหารการเปล ี่ยนแปลง เพื่อให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงานในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ สามารถวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานในโรงแรมได้ทุกกระบวนการที่มีการให้ บริการ ระบบสนับสนุนต่าง ๆ และสามารถควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของโรงแรม เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยังช่วยลดการนำเข้าพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
       
       ด้านนายวิทยา ยงเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงดำเนินโครงการนำร่อง ได้แก่ ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 20 ห้องพักขึ้นไป จำนวน 45 แห่ง โดยสถาบันฯ จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และจัดการพลังงานตาม 6 ขั้นตอน คือ นโยบายพลังงาน โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบและทีมพลังงาน การวางแผนการจัดการพลังงาน การควบคุมการปฏิบัติงานการใช้พลังงาน การติดตามควบคุมค่าดัชนีพลังงานตามเป้าหมาย และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 10 โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 ปี และหลังจบโครงการ ทางสถาบันฯ จะร่วมกับกระทรวงพลังงานและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเมินผลและมอบรางวัล TEM for Hotel Award ให้กับโรงแรมที่พัฒนารักษาระบบการจัดการพลังงานและประชาสัมพันธ์โรงแรมที่ได ้รับรางวัลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ทราบถึงผลสำเร็จและความมุ่ง มั่นของผู้บริหารที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธ รรมชาติ


ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 4 มีนาคม 2550


?>